Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Stat < Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse

Arbeidet med ny kirkeordning

Kirkerådets oversikt over prosessen frem mot ny kirkeordning.
Les mer

Oversikt over forvaltningsreformen

Kulturdepartementets oversikt over saksgangen i skillet mellom kirke og stat.
Les mer

Reservasjonsfrist 1. mai

Etter planen får statsansatte i kirken det nye rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver 1. januar 2017. Arbeidsmiljøloven gir ansatte rett[...]
Les mer

Informasjon om endring av arbeidsforhold

Kulturdepartementets informasjon om konsekvenser av virksomhetsoverdragelsen for de ansatte.
Les mer

Medarbeidersamtale – hvorfor det?

Er du innkalt til medarbeidersamtale? Omstillingstillitsvalgt Ingvild Osberg forklarer hvorfor: I februar og mars blir bispedømmerådsansatte[...]
Les mer

Protokoll i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen

Forhandlinger om hovedavtale, hovedtariffavtalen og særavtaler i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra staten til rettssubjektet Den norske[...]
Les mer

Høring: Veivalg for fremtidig kirkeordning

Presteforeningens svar til Kirkerådets høring. Vedtatt 12.05.2015.
Les mer