Forsiden < Aktuelt < Forslag til lovendringer 2018

Forslag til lovendringer 2018

Representantskapet har i sitt møte 18.-19.oktober 2017 vedtatt en del forslag til endringer i Presteforeningens lover som legges fram for GF 2018. Noen endringer er nødvendige på bakgrunn av virksomhetsoverdragelsen fra staten til Den norske kirke, men Representantskapet foreslår også enkelte andre endringer som redusert størrelse på Generalforsamlingen og en mer sakssvarende beskrivelse av organene og navn på disse, samt endring av lengste funksjonstid for Presteforeningens leder.

Alle lovendringsforslagene vil bli nærmere presentert i sakspapiret til GF 2018 som skal sendes ut på nyåret, under følger et utdrag av denne presentasjonen. Her finner du det fullstendige lovforslaget.

Lovendringsforslagene gjennomgått etter tema (foreløpig saksfremstilling til GF):

Tema 1 Endringer på grunn av virksomhetsoverdragelsen

De fleste av Presteforeningens medlemmer er ikke lenger tilsatt i det statlige tariffområdet. Derfor må lovene endres for å tilpasse seg dette.

Henvisningene til tariffområde Stat kan likevel ikke bare endres til tariffområde KA, da tariffområde KA nå omfatter både tilsatte i fellesråd/menighetsråd og tilsatte som har Den norske kirke (rettssubjektet) som arbeidsgiver. Derfor har det noen steder vært nødvendig å endre fra «tariffområde» til «tilsatt i/utenfor Den norske kirke (rettssubjektet). Det gjelder:
• Utkastets §5 annet ledd, opprettelse av lokallag for medlemmer tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet)
• §7 første ledd, årsmøte i hvert bispedømme for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet)
• §7 tredje ledd, møteinnkalling til alle tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet)til stiftsårsmøte
• §7 femte ledd, valgbarhet for tilsatte i Den norske kirke (rettssubjektet).

Tilsvarende endringer av terminologi er gjort i utkastets:
• §7
• §9
• §12 tredje ledd.
Dette er bestemmelser der det er gjort visse tilpasninger til dagens organisatoriske virkelighet.

Tema 2 Reduksjon av delegater til Generalforsamlingen

Dagens generalforsamlinger har et meget stort antall delegater i forhold til Presteforeningens størrelse. Nærmere 10% av medlemmene er til stede på generalforsamlingene. Bakgrunnen for dette er at Presteforeningen tidligere hadde åpne generalforsamlinger der alle medlemmer hadde stemmerett.

Dagens representasjon med én representant fra hvert prosti fører til en skjev representasjon. Det er stor forskjell på de enkelte prostiers medlemsantall. Det er dessuten uheldig at sammenslåinger eller deling av prostier skal føre til endret representasjon på Generalforsamlingen.

Lovutkastet medfører at delegatene i større grad representerer et likt antall medlemmer.

Lovutkastet vil medføre at det blir ca. 75 delegater til Generalforsamlingen. Dette gir en helt annen kostnadsramme, og endringen vil derfor frigjøre betydelige midler som kan benyttes til andre formål. Strategi- og handlingsplan for kommende periode foreslår en sterkere satsing på opplæring og disse midlene vil kunne finansiere det. Hvis framtiden skulle kreve andre prioriteringer vil disse midlene kunne brukes der.

Det er også et ønske om å aktivisere delegatene i størst mulig utstrekning, og det er viktig at Generalforsamlingen er et reelt politisk styringsinstrument for foreningens arbeid. Dette er lettere å gjennomføre med færre delegater. Forslaget innebærer at det blir mer tid til debatt, og den enkelte kan få lenger taletid.

For å nå målsettingen om en reduksjon av antallet delegater og et ønske om en «riktigere representasjon» er det nødvendig med en omlegging av dagens system til en ordning med vektet representasjon basert på medlemsmassen i de ulike valgkretsene.
Det foreslåes at Sentralstyret og lederne for organer nevnt i utkastets §14, punktene 1, 2 og 3 er delegater direkte. Det betyr at de fleste medlemmene i Representantskapet er delegater til Generalforsamlingen, og dette sikrer en gjennomgående representasjon.
Omleggingen vil gjelde delegat nr. 2, 3 osv. fra organer og tariffområder som utgjør valgkretsene i det nye systemet. Valgkretsene får antall delegater ut over den første bestemt av hvor mange medlemmer som er i hver valgkrets.  Alle medlemmer teller med i mandatfordelingen, og her vil det bli benyttet revisorbekreftede medlemstall. Det fastsettes nye nominasjonsregler for delegater i utkastet. Regler om hvem som er nominasjonskomiteer finner vi i pkt. 4, fjerde ledd og regler om alle medlemmers rett til å foreslå kandidat finner vi i pkt. 4, femte ledd.

Endringene fremgår av § 14 i lovutkastet: Generalforsamlingens sammensetning.

Tema 3 Opprydding i organene – begreper og tilhørighet

Den tredje endringen er opprydningen i Presteforeningens organer. Det foreslås samtidig noen materielle endringer i organene for å tilpasse reglene bedre til dagens organisatoriske virkelighet.

Prostilag/Faglag i nåværende lover endres til Lokallag. Alle Presteforeningens lokale ledd vil heretter hete Lokallag, se lovutkastet §§ 4, 5 og 6.

Lokallagene er beskrevet i utkastets §5, som bestemmer at alle i ett lokallag har samme arbeidsgiver, og dermed samme motpart i forhandlinger. Utkastet innfører at pensjonister og studenter kan ha egne lokallag, men at de ikke er medlemmer i lokallaget i f. eks. prostiet.

Utkastet understreker at Stiftsårsmøtet bare er for medlemmer tilsatt i Den norske kirke (rettssubjektet), se utkastets §7. For medlemmer som er tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet) kan det holdes tariffvise årsmøter. Utkastet stiller krav til innhold for disse møtene på linje med stiftsårsmøtene. Se utkastet §9.

Videre kan det opprettes tariffutvalg for medlemmer som er tilsatt utenfor Den norske kirke (rettssubjektet), se utkastet §10. Tariffutvalgenes hovedoppgaver er kontakt med medlemmene og rådgivning til Sentralstyret. Navneendringen fra Lønns- og forhandlingsutvalg til Tariffutvalg fremgår i utkastets §9 (Tariffmessige årsmøter) og §10 (Tariffutvalg). Endringen understreker at de fleste Tariffutvalg ikke fører forhandlinger, unntaket er Tariffutvalget for feltprestene. Videre er den nye betegnelsen brukt i §13 (Representantskap) og §14 (Generalforsamlingens sammensetning).

Tema 4 Mulighet for to gangers gjenvalg av leder

De færreste fagforeninger har begrensninger på antall ganger leder kan gjenvelges. Presteforeningen innførte dagens begrensning (til ett gjenvalg) i 2006. Det anses uheldig at dagens lover har en så snever begrensning, da det kan være behov for kontinuitet i ledervervet over lenger tid.

Utkastets §15, nest siste ledd, inneholder forslag om at leder kan gjenvelges to ganger, dvs. for i alt ni år.

Tema 5 Endring i antallet medlemmer i Stiftsstyre og Tariffutvalg

Tillitsvalgtarbeid baserer seg på avtaler mellom partene om rettigheter og plikter for tillitsvalgte. Det er derfor grunn til å bidra til en fornuftig ressursbruk både for arbeidsgiver og Presteforeningen ved å redusere størrelsen på Stiftsstyrer og Tariffutvalg for ikke å utfordre disse avtalene.

Antallet medlemmer i Stiftsstyrer og Tariffutvalg foreslås redusert fra fem med leder til fire med leder. Se utkastets §§ 8 og 10. Det fremholdes imidlertid at stiftsstyrer ved uttalt behov – som i dag – kan avtale fast møtende vararepresentant.

Tema 6 Fratreden ved visse verv

Det er sedvane at tillitsvalgte i Presteforeningen fratrer sine verv når de blir valgt inn i Bispedømmeråd som geistlige representanter. Dette gjelder også for de som velges inn som vararepresentanter. De vil ellers komme i en uheldig dobbeltrolle som representanter både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Lovutkastet regulerer denne sedvanen.

Regel om automatisk fratreden i disse tilfellene foreslås i utkastets §16.

Ressurser